Ornöfärjans samfällighetsförening

Kallelser till årsmöten

Enligt våra stadgar ska "Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och utsändas per post till envar medlem senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma."
Här finner du det material som skickats ut sedan 2014.

Utskick inför årsmöte 2020

Hela materialet till årsmötet 5 september utanför Bygdegården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför extrastämma 2019

Vi hade ett extrastämma 16 december 2019 för att fatta beslut om ny ramp på Dalarö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2019

Hela materialet till årsmötet i 12 maj på Bygdegården på Ornö. 

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2018

Hela materialet till årsmötet 27 maj på Bygdegården, Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2017

Hela materialet till årsmötet 20 maj på Bygdegården, Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2016

Hela materialet till årsmötet i 28 maj på Bygdegården på Ornö. 

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2015

Hela materialet till årsmötet i 30 maj på Bygdegården på Ornö. 

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2014

Hela materialet till årsmötet i 31 maj på Bygdegården på Ornö. 

Ladda hem kallelsen


Protokoll från årsmöten samt stadgar

Här finner du samtliga årsmötesprotokoll i Ornöfärjans samfällighetsförening sedan 2010

Årsmöte 2020

Årsstämman 2020 ägde rum 5 september utanför Bygdegården på Ornö.

Ladda hem

.

.

.

.

.

.

Extra stämma 2019

16 december hölls extra stämma för att fatta beslut om finansiering av ny ramp vid kajen på Dalarö.

Ladda hem

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls 12 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2018

Årsmöte hölls 27 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2017

Årsmöte hölls 12 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2016

Årsmöte hölls 28 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2015

Årsmöte hölls 30 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2014

Årsmöte hölls 31 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2013

Årsmöte hölls 11 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2012

Årsmöte hölls 12 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2011

Årsmöte hölls 21 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem

Årsmöte 2010

Årsmöte hölls 22 maj på Bygdegården, Ornö. 


Ladda hem


ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR

Reviderade vid stämma 2006-06-10 och 2007-06-09

Registrering inlämnad till Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister 2007----.

---

Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

----

§1 Firma
Föreningens firma är Ornöfärjans samfällighetsförening.

§2 Samfälligheten
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning Östra Hässelmara ga:1 avseende färjeleden mellan Ornö och Dalarö i Haninge kommun i Stockholms län.

§3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under§ 2.

§5 Styrelse, säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge kommun.
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter.

§6 Styrelseval
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år.
Första gången val äger rum skall 2 ledamöter och 2 suppleanter väljas på endast 1 år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelsekallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.
Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

§8  Styrelsebeslutförhet, protokoll
Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelse förvaltning
Styrelsen skall:

1.                        förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

2.                        föra redovisning över föreningens räkenskaper

3.                        föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare

4.                        till revisorerna överlämna redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret senast den 28 februari

5.                        årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi samt verksamhetsplan för färjetrafiken

6.                        tillse att uttaxerade belopp blir erlagda före september månads utgång

7.                        själv besluta om firmatecknare

8.                        i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens

 

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast den 31 mars.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.

§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast den 31maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts-och inkomsstat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och utsändas per post till envar medlem senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Handlingar berörande ärende av större betydelse skall alltid utsändas med kallelsen. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom per post.

§ 14 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1.                        val av ordförande för stämman

2.                        anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman

3.                        val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

4.                        fastställande av dagordning

5.                        upprättande och godkännande av röstlängd

6.                        fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7.                        årsredovisning

8.                        revisionsberättelse

9.                        fastställande av balans-och resultaträkning

10.                      ansvarsfrihet för styrelsen

11.                      styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

12.                      behandling av motioner

13.                      ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

14.                      styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

15.                      val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

16.                      val av styrelseordförande för ett år

17.                      val av revisorer och revisorssuppleanter

18.                      utseende av valberedning

19.                      av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)

20.                      övriga frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)

21.                      meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§ 16 Disposition av avkastning
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 17 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 19 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, samt därefter registreras hos Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister.

 

Dessa stadgar har reviderats enligt beslut vid stämma på datum angivet på första sidan.