Ornöfärjans samfällighetsförening

Protokoll från årsmöten samt stadgar

Här finner du samtliga årsmötesprotokoll i Ornöfärjans samfällighetsförening sedan 2010

Årsmöte 2024

Årsstämman 2024 ägde rum 26 maj på Bygdegården på Ornö.


Ladda hem


.

Årsmöte 2023

Årsstämman 2023 ägde rum 21 maj på Bygdegården på Ornö.


Ladda hem


.

Årsmöte 2022

Årsstämman 2022 ägde rum 29 maj på Bygdegården på Ornö.


Ladda hem


.

Årsmöte 2021

Årsstämman 2021 ägde rum 28 augusti utomhus på skolgården på Ornö.

Ladda hem

.

Årsmöte 2020

Årsstämman 2020 ägde rum 5 september utomhus utanför Bygdegården på Ornö.

Ladda hem

.

.

Extra stämma 2019

16 december hölls extra stämma för att fatta beslut om finansiering av ny ramp vid kajen på Dalarö.

Ladda hem

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls 12 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2018

Årsmöte hölls 27 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2017

Årsmöte hölls 12 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2016

Årsmöte hölls 28 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2015

Årsmöte hölls 30 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2014

Årsmöte hölls 31 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2013

Årsmöte hölls 11 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2012

Årsmöte hölls 12 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2011

Årsmöte hölls 21 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Årsmöte 2010

Årsmöte hölls 22 maj på Bygdegården, Ornö.


Ladda hem

Kallelser till årsmöten

Enligt våra stadgar ska "Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och utsändas per post till envar medlem senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma."
Här finner du det material som skickats ut sedan 2014.

Om du inte kan närvara, men vill göra din röst hörd, kan du lämna fullmakt till någon. Här finner du en mall.

Utskick inför årsmöte 2024

Hela materialet till årsmötet 26 maj på Bygdegården, Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2023

Hela materialet till årsmötet 21 maj på Bygdegården, Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2022

Hela materialet till årsmötet 29 maj på Bygdegården, Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2021

Hela materialet till årsmötet 28 augusti på skolgården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2021

Hela materialet till årsmötet 28 augusti på skolgården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2020

Hela materialet till årsmötet 5 september utanför Bygdegården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför extrastämma 2019

Vi hade ett extrastämma 16 december 2019 för att fatta beslut om ny ramp på Dalarö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2019

Hela materialet till årsmötet i 12 maj på Bygdegården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2018

Hela materialet till årsmötet 27 maj på Bygdegården, Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2017

Hela materialet till årsmötet 20 maj på Bygdegården, Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2016

Hela materialet till årsmötet i 28 maj på Bygdegården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2015

Hela materialet till årsmötet i 30 maj på Bygdegården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

Utskick inför årsmöte 2014

Hela materialet till årsmötet i 31 maj på Bygdegården på Ornö.

Ladda hem kallelsen

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR

Reviderade vid stämma 2021-08-28 och 2022-05-29

Registrering inlämnad till Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister 2022-09-05

Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla.

§1 Firma

Föreningens firma är Ornöfärjans samfällighetsförening.

§2 Samfälligheten

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning Östra Hässelmara ga:1 avseende färjeleden mellan Ornö och Dalarö i Haninge kommun i Stockholms län.

§3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under§2.

§5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge kommun.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och minst 2 och högst 4 suppleanter.

§6 Styrelseval

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år.

Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall 2 ledamöter och 2 suppleanter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år.

Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 Styrelse, beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelse förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare

4. till revisorerna överlämna redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret senast den 28 februari

5. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi samt verksamhetsplan för färjetrafiken

6. tillse att uttaxerade belopp blir erlagda före september månads utgång

7. själv besluta om firmatecknare

8. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast den 31 mars.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast den 31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Om styrelsen bedömer att det är lämpligt kan medlemmarna beredas möjlighet till närvaro genom elektronisk uppkoppling (digitalt) till stämman.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket i SFL.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts-och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och utsändas per post till envar medlem senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

I stället för kallelse och utskick av handlingar via post kan även e-post användas om styrelsen finner det lämpligt. Medlem ansvarar själv för att e-postadress hålls aktuell och ska anmäla eventuella ändringar till styrelsen.

Även andra meddelanden än kallelser kan, om styrelsen finner det lämpligt, skickas ut via e-post.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman och stämmoordförandens val av protokollförare

2. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

3. fastställande av dagordning

4. upprättande och godkännande av röstlängd

5. fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

6. årsredovisning alternativt årsbokslut

7. revisionsberättelse

8. fastställande av balans-och resultaträkning

9. ansvarsfrihet för styrelsen

10. styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

11. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

12. ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

13. styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

14. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

15. val av styrelseordförande för ett år

16. val av revisorer och revisorssuppleanter

17. val av valberedning

18. övriga frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)

19. meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 4, 5, 11, 19 behandlas

§ 16 Disposition av avkastning

Om stämman beslutar att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 17 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 19 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, samt därefter registreras hos Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister.

Dessa stadgar har reviderats enligt beslut vid stämma på datum angivet på första sidan.