Ornöfärjans samfällighetsförening

Enkäten - svar är inskickat till Trafikverket 

2021-04-12

Bakgrund:

I månadsskiftet februari/mars 2021, skickade styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening ut en enkät med följebrev till samtliga medlemmar.
Enkäten har två alternativ att ta ställning till:

’      Önskar du/ni att vi ska verka för att Trafikverket m.fl. fortsätter arbetet med införandet av allmän färja?

’      Önskar du/ni att driften fortsätter som nu med Ornöfärjans Samfällighetsförening som huvudman?

 Resultat:

Totalt skickades 530 enkäter ut.
Vi fick in 394 svar.

Enkätsvaren fördelade sig enligt följande:

123 st (31%) valde ”Önskar du/ni att vi ska verka för att Trafikverket m.fl. fortsätter arbetet med införandet av allmän färja”

263 st (67%) valde ”Önskar du/ni att driften fortsätter som nu med Ornöfärjans Samfällighetsförening som huvudman?”

8 st (2%) svar var ogiltiga därför att man kryssat i båda alternativen, har skrivit in ett trejde alternativ eller har rivit bort övre delen med namn från enkäten (vi kan då inte säkerställa att det är en medlem som tar ställning), eller att svaret kommit in väldigt sent.

Styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening konstaterar därmed att det är fler än dubbelt så många som önskar alternativet med nuvarande lösning med Ornöfärjans Samfällighetsförening som huvudman än varianten med allmän färja.

Eftersom viktiga beslut måste fattas av en föreningsstämma, måste vi avvakta till vi kunna hålla en sådan. 

Först efter det att en föreningsstämma fattat beslut kan definitivt besked ges hur samfälligheten ställer sig till frågan om allmän färja. När detta kan ske är i dagsläget oklart pga pandemin.

Hela svaret som skickats in finns att läsa här

 

Remissmaterial från Trafikverket

Anna Paues

Remissmaterialet från Trafikverket är klart. Nedan finns alla dokument, dvs ett PM, ett missiv med budskap:   ”Som en del i utredningen vill nu Trafikverket Region Stockholm ha in synpunkter på bifogad PM” och 7 bilagor.

Det vi ska ta ställning till är hur vi i Ornöfärjans Samfällighetsförening ställer oss till Allmän färja.

Tid för svar är förlängd till 12 april.  

Styrelsen i ofsf kommer att skicka ut ett brev med noteringar från informationsmötet samt ett frågeformulär i vilket medlemmarna kommer att ombes ta ställning, dvs ange om man är för eller emot att byta till allmän färja.

PM

Missiv

1. Bilaga 1

2. Bilaga 2

3. Bilaga 3

4. Bilaga 4

5. Bilaga 5

6. Bilaga 6

7. Bilaga 7

Den uppmärksamme läsaren ser att det är fel sträckning som är inritad i kartorna i bilaga 2. Styrelsen i ofsf har skickat in en korrekt färjesträckning till Trafikverket.

Remissinstanserna är:

  • Ornöfärjans Samfällighetsförening

  • Haninge kommun

  • Trafikförvaltningen Region Stockholm

  • Waxholmsbolaget